Wat?

  De hierna vermelde algemene verkoopsvoorwaarden, door de partijen goed gekend, definiëren de rechten en verplichtingen van beide partijen.

  Door een bestelling te plaatsen of bij ander gebruik van de website, bevestigt de gebruiker onherroepelijk dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en er tevens mee akkoord gaat.

  Wanneer deze algemene verkoopsvoorwaarden niet in de moedertaal van de gebruiker geschreven zijn, kan dit hem geenszins vrijstellen van de toepassing ervan.

  Gebruikers die een aankoop wensen te doen op deze website verklaren dat zij de volledige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen.

  In wat volgt, verwijzen de termen ‘Interior and more’ of ‘wij’ of ‘ons’ naar de eigenaars van deze website. ‘Je’ of ‘jij’ verwijst naar de koper of gebruiker.

  Wij hebben het recht om de voorwaarden aan te passen. Uiteraard zullen eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van de wijzigingen worden geplaatst.

  Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.interiorandmore.be

  Identiteit van de ondernemer

  Interior and more BV
  Grootloonstraat 144
  3840 Borgloon
  BTW BE0694.911.958

  Contact: 
  +32 12 21 40 99
  https://interiorandmore.be/ 
  hello@interiorandmore.be

  Toepassing

   De algemene verkoopsvoorwaarden zoals hier beschreven, worden toegepast op alle bestellingen en verkooptransacties via de website (en meer specifiek: webshop) van Interior and more: https://interiorandmore.be/.

   Dit met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Dit betekent tevens dat je, door een bestelling te plaatsen, deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

   Prijzen en beschikbaarheid

    Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%)

    Prijs- en andere vermeldingen op de website van Interior and more binden ons niet, behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Wij garanderen niet dat alle producten die op de webshop van Interior and more geadverteerd worden, beschikbaar zijn.

    Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te stellen.

    Levering

     Interior and more levert uitsluitend in Europa. 

     De levering zal uiteraard zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de orderbevestiging werd meegedeeld.

     Wij werken voor de verzending van onze goederen met een externe transport firma. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van onze goederen tijdens het verzenden.

     Verzonden goederen zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Bij problemen met het ontvangen van de goederen, kan de koper zich steeds wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

     Binnen de Benelux worden de pakketjes binnen de 1 à 4 werkdagen geleverd.

     Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de prijzen exclusief transport en levering van de goederen.

     De kosten van transport en levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet.

     Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen, van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

     Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of vergoeding. 

     Eigendomsvoorbehoud

      Alle goederen blijven in volle eigendom van Interior and more tot de koper de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft.

      Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

      Klachten

       Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk aan Interior and more te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7 dagen na levering.

       Retourrechten

        Je bestelling ontvangen en toch niet tevreden? Je kan van de aankoop afzien binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar te maken, met vermelding van het bestelnummer.

        Vervolgens dien je het artikel binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, ongeopende en verkoopbare staat aan Interior and more terug te zenden, dit op eigen risico en kosten.

        Wij zullen verzoeken tot retournering in ieder geval slechts goedkeuren indien het een compleet product betreft (bijvoorbeeld, de twee onderdelen die een paar vormen moeten samen worden geretourneerd), het product nog niet werd gewassen of gebruikt (anders dan redelijk gebruik voor inspectie van de goederen), en de producten in de originele verpakking worden teruggestuurd. Kortingsartikelen kunnen niet worden geruild of teruggestuurd.

        Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de producten veilig en beschermd zijn gebleven terwijl ze in uw bezit waren. Behandel de producten met zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Pak de producten zorgvuldig in.
        Vervanging of terugbetaling kan pas plaatsvinden nadat alle terug te zenden producten door ons zijn ontvangen.

        Als u producten retourneert
        1. die u niet mag terugsturen;
        2. die zich niet in de oorspronkelijke staat bevinden;
        3. die niet goed zijn verpakt;
        4. waarvan producten ontbreken;
        5. waarvoor u niet voor de aflevering hebt betaald;
        6. waaraan u niet de benodigde zorg hebt besteed bij het terugsturen van die producten;

        behouden we ons het recht voor om uw retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen of om u kosten in rekening te brengen voor benodigde reparaties, opnieuw opslaan of vergelijkbare directe kosten die het gevolg zijn die betalingen die aan u moeten worden terugbetaald (onverminderd van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen).

        Interior and more zal na het verwerken en inspecteren van de teruggave de consument binnen maximum. 5 kalenderdagen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke bestelling. Tenzij de consument uitdrukkelijk en op schrift een andere methode wenst.

        Als je je aankoop wil wisselen voor een ander product of een andere maat (en dus geen terugbetaling wenst), moet je dit duidelijk vermelden in de schriftelijke aanvraag. De verzendkosten hiervan moeten door jou als koper gedragen worden.

        Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen.

        Overmacht

         We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen. 

         Preventie Namaak

          Interior and more biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de gebruiker meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be.

          Bij vermoeden van namaak kan de gebruiker steeds een klacht indienen via het meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

          Afbeeldingen van producten op interiorandmore.be

           De weergave van de kleuren van de producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de gebruiker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

           Aansprakelijkheid

            Deze verkoopsvoorwaarden beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze verkoopsvoorwaarden zijn vermeld.

            Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze verkoopsvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopsvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.

            Scheidbaarheid

             Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn geworden (bijvoorbeeld voor een bepaald artikel), blijven de overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling kan eventueel vervangen worden door een wettelijke bepaling.

             Toepasselijk recht

              Op de overeenkomsten tussen jou en Interior and more is het Belgisch recht van toepassing.

              De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg.